Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова ээр

ээр

седло

Викисловарь
Примеры употребления слова ээр в тексте

Бэдэр-бэдэр-һээр нэгэ үгытэй хүнэй басага олобо.

Нүүл-гэ нүүлгэһээр нүүлгээд лэ, амитан нүүжэ дүүрээ гэжэ амьтанаа нүүһэн хойно (хаандаа) ерэжэ хэлэбэ.

Хада дороһоон гаа, дабаан дороһоон гаа хүн һээр һээр гэлдэбэ.

Тиигээд мүнөөхи үбгэншни гайхажал баяна, хайшан гэжэ эрэ үхэри сүү хаанаһаа оложо бэлдзхиим, увэһээр хайшан гээд аргамжа томохым.

Тэрэ шабар тэнэг харгыяараа һэрысэ хатаргажа ябана, тии тииһээр ой соо ороно.

Шабар тэнэг хубуун гэшууһээ тэбэрэһээр нарапан!

Энээниие энэ гэһээр улдэгты гэжэ харуулшадтаа хэлэхэмни, — гэжэ хаан жэрхэнгеэр хэлэбэ.

Тиихэлээр тэрэ айл тэрэ гэһээр хуули засагта мэдуулбэ.

Хониһиинь баран хэбтэ хэбтэһээр газартаа няалдашана.

Тиижэ һуухадаа, аман соогоо: "Бөөнь шагаабартаа няалда, — гэнэ, — баян хуииииь гурбан түйсэ арсияа тэбэрһээр алаапси-даа няалда, — гэнэ, — баян хүни хугшэн орондоо няалда", — гэнэ.

Слова которые можно составить из слова ээр


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я