Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова эндаумент

эндаумент

фонд некоммерческой организации, сформированный за счёт пожертвований и переданный ею в доверительное управление для получения дохода, который используется для финансирования деятельности этой организации или иных некоммерческих организаций

Викисловарь
Примеры употребления слова эндаумент в тексте

По задумке (в реальности, правда, успешно реализованной лишь в одной базирующейся на экспорте сырья державе мира — Норвегии) это макроэкономический эндаумент, средства от управления которым заместят бюджету нефтегазовые доходы после исчерпания углеводородов в недрах.

Слова которые можно составить из слова эндаумент
адн амт ант анту ану ату атум ауд аут ауэ аэд дам даму дан данн дану датун дау даун дна дуат дума дун дунан дуэ дуэт дэна дэта дэу ман манн мант манту ману мат матэ маун мну мун муна мунда мут мута мэн над нам намну намту нанду нант нуда нун нут нута там тан тау тма туда тума туман тун туна тэн уда удэ уна унна унт унта унэн ута уэд уэда эам эда эман эму эта этан этна эту танду дунам маду нума энна нуэ амн нтн нау аду аун мау данэм наму науэн маут эду муэн эдам туа тэд мда ума танд наэ эуа мау тэм танн муда ануэ нат адэ уман мату мундан дтм муэда муан нму наум маэ эна тудан таун атд датум нан туам нту наут аэн нуан даут нанту энанд нан утан энн уам амут муд данту мда дуант уэта умэ маунд манд тду нта тундэ мунд тум эма таму нтум амуд мануэ дэнта нэм унда маунт мад датэ нмт туэ манун муат анн анунд дум мэнн танум энда энума нанум дуа мундат дуан амэ ндау таэ нутан энд тунда нтд уан эдна умна тэнна даум мту эмуан андуэн мундт эдман тну дута ндам амнун наудм танэ нэдан туан туннэ адут анд мэт умта муэ уад эну энун анду дэту дуннэ мадн тадн эдн эмун данэ матн нэу удан муа атун тунд тандэм анду антун дат дату мудат мунта умат нану аму нуна эмнат унат дэн тамэ дамэ атэ мэта атн думан дат нану тану нанд дэт манду адун дэм адэт намуд амд манэт уатэ уат ундн унан мэнд дэн ундан

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я