Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Чаабалырхуа

Чаабалырхуа

Чаабалырхуа Чааба́лырхуа ("Чаабалурхва", абх. "Чаабалырхәа") — абхазский княжеский род.

Википедия
Примеры употребления слова Чаабалырхуа в тексте

Наследник шапсунгских князей рода Пшисаг годовалый Симон и трехлетний наследник адыгских князей Хаджи рода Чаабалырхуа - дети, которые должны по решению совета старших князей наследовать княжества матери и отца, единственных наследников своих родов.

Если бы вдруг один дворянин из рода сводного сына и наследника Чаабалырхуа не разрубил на пополам одного раба, что-то сделавшего, из-за чего его на месте лишили жизни.

Слова которые можно составить из слова Чаабалырхуа
аах аба абача абу абха абы алар алур алча алчба алчу алыра алыча ара араб араба арабы араху арба ару аруба арча арчул аул аулы аура баал бал балы бар барлах бары баул баур бах бахча блау блуа бра брач брача брыла бур бура бурхала буры бух бухара буча была лаар лаба лабух лар лара лары лауб лахар лача лба луа луар луара луб луба лур лура луры луч лыча рааб раб раба рабаул рабач рау раху руа руаха руб руба рубаха рыба улар улары улы улыба ура урал урла уха ухаб учалы учарал учба хаба хабар хабара хабур хала харал харч хаура хрыч хула хур хурал чабар чал чара чары чахар чуб чур чура чух чуха хаб арау абалах була хар халча балаур арал уар лух ачба алара хубал ухра баха бач хабр аха барч бару баух хара хау лаубах ауб рула раубах арбах рахау ахау рабау арх раух лаху ала алба аурах брух бахар лаха ахар лаура абхар абла лачар лухар алахар аларба хараба ларача аар хура бара аааа рабал абар лабра арауа рух чала чубра быр урбах харлу абрау уба лху рача ураба балх алы аруч хуба аур убл чарых буа бахуры арб бахла буха арч рахула уары аух чахары бру учар чау баа аубах алачуа арб ауа аху бала аула лау харачул ула балач чхараул рауа убалары бурлы бахур бау абала балары уарба аублаа хуб ача арылах алач чуба учал чабра ыба чаула чурал чула чубыр уча абра баар блу буч алара баулы бхаруч буар балхар хурча хурба лбы чар рубча арлыч балхач бухарча арач ачху аралча барал чуар ухл урыч хубар абары аау лабач убыр рыбча харба лабы бахура лаур баху убра алау харабыл буралы бухары хабары чарах бухар рабу чубара бруа алу барух блаха булач браха рабах лауха аруа рубы чарахаул халач бараха бача чла чха хаарла ачар ааб бурыл харб барл рауха баруа алуа абыла бучалы раа чубар рбу бахау харбала арабу лару алабуха раухала ачала хару абралы балу чалых барча булах рул ларба чабырхуа хал чаур ауыл арчалы урала бурла алабарх руха рах ахуба чаба ахбар бучар арух харач бахарлы уралы лхб албар хаар лаб блаа аабла рыху убалы хабы рахлау бхачау хучар абах ырах баалу чыла чабр ааба ачы ааа хач бурыч ачара абара рахуба аучы уара ахры ахыр ачу ыра абау ары ачулы лач рухлы бахыр чабу чабыр чалбар ыру чыра лаа харчы ахча чул урач блы абр абр ыал аара хауа алб чару арл чаа ахы чыр ухр лыа лыах ахыб балчр хараа ахр хуаа руч абур арула арчаба буач урл убых барыла хыр абруч блыха абылра ачра алаха алах алх абырах быар бауыр быру хыл чаар алыу арыу барыу ыраах бурч былау бырах улаба абачара абула абух алаа аларчу алах алуч арул арчу ауар ауыр ахра баач балау бауа бахуа бачыр быч быча абаху абах абура абуч абча абчу лабаху лахуа лахуач лахчу лых рачаб рыч убара урач ухар хабу хабула хабчу хабыр хаул хача хуар хуачара хуача хуч хуча хучбар хучы хуыба чаб чабахуа чалух чаруал чархал


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я