Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова ходжабаев

ходжабаев

Давлетбай Гельдыевич (р.
1931), туркменский артист цирка, народный артист СССР (
1985). С 1946 наездник-джигит Конного ансамбля туркменских джигитов, с 1956 руководитель этого ансамбля.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова ходжабаев
аав аах аба абдо або абов абха ава авда ада адоба адов ахо бава бад бадж бажов бах боа бод бодва вад важ важа вах вдох вобжа вод вода вход вхож даба давао дао даха два джа джава доба дож доха жаба жабо жад жадоба жах жбо жох оба обва обжа овад ода одва оха хаба хадж хао ход хода ходжа хаб дахаб даб абд овд хабад хов бов доб авода бож ахав ахадов баха аха баджо бадов дах жадов ожд хад ходжава бжд ховд хава обдах дбо вба ваха джо овда дава дааб хоа адо ажа хобда вожа аоа вахо боада авд бов бав ваба вож ажд ходж аод хад бахао бахов дожва баа овада ахабо бав авад вада бво обава доаб баж одава джаба аво бхава хадо аджа бада бода аоба авжа бажа дво дов бова абад доа бао аао дова дав ахва абахо ааб хаджа жао дабо жоб аджба ваад оджах вадо вда баво ахд ваа адаб джоб жадо абода абда ваджа ажо аоа бахад даво авадж вабо абах адж хва авба хвба жвба жваба бох даа обж хада ажва хаж ожа абадж авхад адав аджаб ахад бадах баджа бажв бахав абах вахад дажв джаб джах жава обав овхад хаваж хада хажав хажв хажо хважа хожа хажа жаа хабжа бжо жава хоб ахова жоба авх давх хаа авах одх бодж баах жов вожд жаваб джаваб оджа хав довха жаб ахов одб обдав ждав бодав жав обжав дожав бахав жахав охав дохав


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я