Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Хаэбару

Хаэбару

Хаэбару  — посёлок в Японии, находящийся в уезде Симадзири префектуры Окинава. Посёлок расположен на острове Окинава в префектуре Окинава региона Кюсю.

Википедия
Примеры употребления слова Хаэбару в тексте

Младший Капрал Хигаки всё ещё молод, но он не менее опытен, чем Хаэбару.

Слова которые можно составить из слова Хаэбару
аах аба абу абха абэ ара араб араху арба ару аруба аура ауэ ауэр ауэрбах аэр бар баур бауэр бах бра бур бура бурэ бух бухара буэа бэр бэра бэха рааб раб раба рау раху руа руаха руб руба рубаха рэу ура уха ухаб хаба хабар хабур хабэ хаура хур хэра эра эрб эру эур хаб арау хар уар архэ ухра баха хабр аха бару баух хара хау хауэр ауб эбрах раубах арбах рахау ахау рабау арх раух аурах брух эрбах бахар ахар эуа абхар аар хура бара абар рух урбах абрау уба ураба хрэ эрху хуба аур бруэ буа арб буха аух бру баа бауэра эбу аубах арб эрба ауа аху эрух рауа бахур бау уарба хуб аруэ арбуэ абра баар буар рэа хурба эура хубар буэ аау бэрх харба бахура баху убра уэхара бухар рабу бруа брэ барух баэр браха рабах аруа ааб харб рауха баруа раа рбу бахау арабу рауэ хару эху руха рах ахуба ахбар арух хаар уэр эбру абах рахуба уара абау абр абр урэ хауа ухр хэр ахр хуаа абур ухэ абух ауар ахра бауа бахуа абаху абах абура убара ухар хабу хуар хауа аруха хуара эрбаа арбау ауха ахр эрх хаа баах арха урба урх убар


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я