Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Уашактун

Уашактун

Уашактун (Вашактун, "Uaxactún") — археологический памятник культуры майя. Находится в 25 км к северу от Тикаля в департаменте Петен, Гватемала.

Википедия
Примеры употребления слова Уашактун в тексте

В течение этого «неустановленного» периода майя сумели построить ряд городов, древнейший из которых, по-видимому, Уашактун на полуострове Юкатан.

В то время, когда на севере возникала новая империя, древние города Уашактун, Тихаль, Наранхо, Копан и Паленке затерялись в диких зарослях, тысячи лет скрывавших от людских глаз руины старой империи.

В городе Уашактун, расположенном в двадцати километрах к северу, на фреске изображен знатный майя, который приносит присягу воину в теотиуаканской форме.

Слова которые можно составить из слова Уашактун
акан акант акт акташ акут анат анау анка ант анту антука ану ануша ата атк ату аут аша ашут кан кана канат канаш кант канта кат ката каун каш каша кашан каштан кнут куа куант кун куна кунтуш кут кута куш куша куштан накат наука наш наша нут нута нутка так такна тан тана танак танк танка тау таша ташка тка тнк тук тука тукан тун туна туш туша тушка тушкан ука укат уна унт унта унук ута утка уту утук ушан ушанка ушат ушка ушкан ушу шака шан шата шатун шкант шкат шкун шкуна шкут штук штука шунт шут шутка анк нуук аак актау такша ака шат кну нтк такуан акша антк акун акутан така нау акна аун тауша штанау кнау тунау аншау антау тауа тукуна каушта туа наа ашау ушна анк нак куштау ашкун атаун акуша анута тауш шак нат танкуш уауа уака каан таун кану уак шунут анку акн куан анкаш нту наут ашнак тушна унут ашак атка шуан анта утан туну нук уанка шату куат ана акат анук канту ауа анша уку аштаун таш таку нака атак уанат уша нта утака тунка анутка укша тукша ушак шуа анташ аушта наушка кунаш нукша накуш уку аштак кутан шуанта кашта катан аку таук нукат ануак аау шанта нашуа туак уну шунтук унушка уташ аута акшуат актан кутана тууш катна кушун наа анаш укан ушана науша накаш ната шатнуа шакат аканту кашу кау шанак шант кушата атна шуак уан каа такуу шау наук шунта науа шук атуа актуна шакун шутак кашат ануа унка анак акуш нукуш уату наута тну натка тунук уак кантуа кшна тауна кату акшат куаш туан тшак катуу шана нукта ташу укшу туу шунка танау аат аан шанк атау ашк ашна кутш уау кунта куу унау ушт кашт ашка наку укта таак атун ашу кууш тшан уктаа кшнат акуа аткуа ашуа канташ кануа кауш куана куанат куанта куаташ куаша куната кунта куташ кушта такуаш такуша танку ташу туана туку шакут шануа шаткуа шауа шаут шуата шута ашкуа катуша куата накуа такуа ткун шанука анука анушка ашат ашна ашу катун нашкуа нукуша нушка нуша такуна ткуна уаша уната шакуа шана шуанат шука таукан каншау натук унат атн атан атану ауан аунату ауу науат тану таан каншу накута ташнак аату уат такан уут ууш шта кша


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я