Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова томбалбай

Томбалбай в словаре кроссвордиста

томбалбай

(Tombalbaye) Нгарта (до 1973 Франсуа) (1918-
75) , президент Республики Чад с

1960. В 1960-62 председатель, в 1963-73 генеральный секретарь Прогрессивной партии Чада, с 1973 - партии Национальное движение за культурную и социальную революцию. Убит во время военного переворота.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова томбалбай
аалто аба абай аббай аббат аббот аблай або алат ало алоа алой алтай амат амба амбал амбато амбо амо амой амт ата ато атом баал баб баба бабай бабоа бай байлот байт бал балта бам бамбай бат бата батай бато блат блато боа боб боба бой бойм бола болт бом бома бомба бот йоа йом йот йота лаба лай лайба лайма лайта лам лама ламба лао лат лата лба лоа лоб лой лом лома лот лота маат маба май мал мала малабо малай мало малта мао мат мата мбайт млат моа мой мол мола мот оба обл обт ойтал ола олт ома отай отла табло тай тайбола тайм тал тала талай там тамайо тла тло тма тмол тоала тоба той тол тола толай толма том тома майло бмо аам ламб ламот балто матбой бтм лабота амта лайм моб алам лобата аббт абт блайт бойл бота айб лойт тобай алта лта мба лоба тамбо ала алба алма мто блоб блай обала байа аоа абла байло айтал мота алм блот амато боаб мба айо алай ама аламо тао таба бта табла аол маотай лобамба йол ббт балт тойма тайо талма ота майо бало таб молат таал тама йола айба томай таой балтай бто абба малто бол баа атб маб амбайтл амбат абма бала атбой латма атам албай млот моала лато отама тамба атай ламбо мбт моба блом лойма лоймаа аймо айта обла тойба тойа батам томба атла бомбала малой байо обата балой ламат матола бмт бамба аоба йома байта йомала байтало амбой олма омл ломба атаб табола мойта тойла абат байтал бомбалай бао атал лабом аао тайбао матай боал абало бойт табб тайбо молта ботай ааб албота бтб мбо болат айла латом бабло тоаб малайо байма бабо обам балай баота боай абб майла лаам балбай ломб болама боат тайба абола мотал тоб абоаб лаб блаа байла аоа мбала талам тамла бойа болам аматол атол мла амал болай лаа айт айл аат алт алб батало болта толба майтал лоабат ойм йабал баай алтам айболат амал амбот бабал бабат бамат бамбат батал батла лабай маа малат матал омала омалай тайб тамай айбат айма аймат амай амалт майа майтаб таам тамал омба табл айл моаб айбат алйот атой байлам аал атлам обал ойма таам алтамо олам балота блата алмат аломат обама болата балба албат байат бама айа атма йаа йал йат толам батлай балма айат аай айат тайл батл ойла талмай абал балам айма таом


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я