Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Нюлэсмурт

Нюлэсмурт

Нюлэсмурт Нюлэсму́рт, Нюлэскузё — леший в удмуртской мифологии. Нюлэсмурт выделялся по своему значению среди всех других существ удмуртской мифологии.

Википедия
Примеры употребления слова Нюлэсмурт в тексте

Нюлэсмурт мог, как всякий леший, менять свой рост — вровень с деревьями или травой.

Слова которые можно составить из слова Нюлэсмурт
лун лур лутс лэм лэут люстр лют люэс мнр мну мру мсэ мтс мул мун мур мурэн мус муст мут мэн мэр мэтр нсу нтр нур нус нут нуэр рлс рус руст рут рэс рэу рюм сму снур сную стул сун сур сурт сэр сэт сюр тру трумэн трун трус трюм тсу тул тун тур турн туэр туюс тэн тэс тюр унлюст унт уэлс уэст уют элт эмс эму эрл эрн эрнст эру эст эту эур юрт лут сум умс сэнрю мрт урюм юмэ утс лср нуэ эсл энс стэн нтс лрт мюр смут тюн рюэн рюн муэн люэн тюру рум юнлэ люс тэм нрл муэс рсм эрму нму рсл мурн сэм лум урсн мэлс слэм нту мсу люн рмс элу рэм тсн луэм нрм тус сулюр рст усм лэс мэнтл мрлс мэл нст эрмс турню стур стрюн юлмуст нюс умэ тсл суэ урт стм лунс нул лунэ тэмур тюэн сюртэ тум мнс ртм улс нюр снр нтум тумс мтр юрмус нэм унрс срэ луэн тунэл нмт туэ умэсю уст юсту юнус рунт тэнсю юэн люм лус энтр этю сюн урю мэс юст эсу уюм рун эрм трн мст сумэ эсу руэм луэ сюу рул мту люэ улюн нрс снэ мюэ мэнс тну рутс рюс тэру мрс рэл уэр люнэр сутэр нэс эстму сул нмл струм мурт мэт сумн смрт муэ усн тэрс урэ сурэ урс уюн эну суэл сют элс элсн уэс нустэ эмун нюур урл нэу сюлэм стрэл султ трум сютэм суюн сут эрту элюр улэн туюн юлтэн сут эструм тулм улм тэлур турс умр тюс усэ урн тусэ уюл унр


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я