Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова нагаживать

нагаживать

нагадить, намарать, напачкать, нагрязнить; напакостить, прям. и перен. -ся , быть нагаживаему. Нагаживанье ср. длит. Нагаженье окончат. действие по глаг.

Словарь Даля
Примеры употребления слова нагаживать в тексте

за(под)нагаживать, по(опо)ганивать; марать, пачкать, грязнить; или | портить, пакостить, искажать, делать мерзости.

Слова которые можно составить из слова нагаживать
аав ава аваги аван авантаж авгит авиа авит авита авить ага агав агава аган агат агин агит агнат агни ажан аита анат ани анива анит ант анти ата атава атаи атва ваг вага ваган вагант вагин вагина важ важа важан важи важить ваи ван ванаг ванга вани ванта ват вата ватага ватагин ватин вжать вжигать виа виан виг виган вин вина винт винтаж винь вить вта гав гава гавана гавани гавань гавит гаи гаить ган гана ганать ганить гат гатва гати гатин гать гвиана гит гитан гитана гнать гнить жагата жагать жан жатва жать жив живать жига жиган жигать жинать жита жить жнива иат ива иван игна ижна инта инь иньва ить навага навить навь нага нагаи наги нажать нажива наживать нажиг нажигать нажить наи наив нгата нива нивгать нигва нит нить нтв таг таган тажи таи тан тана танга тангаж танги таньга тви твин тив тига тин тина тинг гата жива ваагн гант иган гитаван тгв анжи ангва жагань житава вана вига авга винг аит танигава ивата авн нави ангат вагна таван тван гань атв ванг гаан нава нати анаа наа вит иаван ажа гжать нагать аанг ниа аана ангита навата гнат нат вантаа виж гиан агиан гатан гавиан анаи авиан жати гиант гаина ина анита атина нават вангажи тинга аванти жант тав натив анаит ита аин анта аанта инга гави агата ганжа атиг нга жани ана танага иан тава тва анга ати нагава тага инагава гива атиа танж вигна нта авни ави тани ганжи гна гин ават агнита инжа вагитан аги вита анаваж игат интава анжа ааг вга таванга вань танг ианта итна тьа ватан авжа нив авана аньи тиаа витань ганта гажан атаги авги нижа ига нав иань ивань агана тинь таванг итажа анг ань инажа гани гиа итан гинта нагата ниг нига наа тань тиа тиг ваата аава жван агатан ната аив тиньга жана жань вагатин ванати гавиа тагна нгава атна наж ажи ваги аважан тажан ганти ваа вти атань ижа жанти гнатив вна нти тагин тавань вигант авнат виж авиата ваан ганит ватиа гвин аньга вати авьи вагит важин ааа игнат вантаж ватаг жага твань гиат аага тавн инт аат нигь гьава аан ажь жви атав тавг живан иньг тавь живан вагати жаан жанат наг ажва гажа жагьа гьан авган атав атагажи атаниа важит ваит ванат гаж гажа ганиа гижа жава жанта наваг нажа таги таж таин тинав тинавага гита нажи агати агатиа анав гажи гатина гижан гина жаа жага жата ижан нажават наижат тавжан жава вант вангта гиван атн атан жат таан ать иваг тагава гинж агт ажиг жин агван гаживать ажьа атаан ганивать тиган авани агавни гив тажин агаат гьа таж нагь авг жигав нажигав жав нажав гнав жинав таив гнив гатив нагатив


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я