Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова зургаан

зургаан

шесть

Викисловарь
Примеры употребления слова зургаан в тексте

Урдуурам-най найман алтан хойлоос бии, тэрээнии зургаан хойлоосиинь таса сабша гэжэ, хоёрынь улээ гэхэдээ энэ ерэһэи хүнии зур-гааень таһа сабшажа ала гээ юм.

Би зургаан хүбүүтэй хүнби.

Бараг нэгэ удэр Балдан Сэнгэ аминай хэрэгээр ара худөө- I гөөр ябажа ябахадань, Зуудай баян зургаан зуугаад хониёо туугаад, зуһалан зөөжэ ябаа бэлэй.

Сэсэ мэргэндэ" тоотой дасан дуганай бүдүун хара ламанар гү, а ли тала хүдөө нютагай арбан зургаан ва< һатай моришон хүбүүн гү? — гэжэ айл тииргэиэй аха заха буурал толгонтой, бодомжотойхон үбгэн таанар бүгэдэндэ иимэ асуудал табижа байна.

Слова которые можно составить из слова зургаан
ага аган агар агау агра агу аза азан азау азгур азу азур анар анау ангар ану ара арган аргун ару аруз аруна аура гааз газ газа газна ган гана ганза гарна гаруа гаруз гаур гну гра гран гру груз груза груна гуза гузар гуна гур гура гуран заар загар зан заугра зга згра зну зугра зурна нага нагар нар нара науз наура нуг нуга нур нура нураг рага рагу рагуза раз ран рана ранг рау рга рнга руа руан руга руз руза руна уаз уаза угар угра уза узг уна ура ураган ураза уран урга ургана урна арау аргау гарун гар ауг ргу уар гау уга нарга нау гаран агзу гуан гару згу унг азар арну аун рагун грана гаан зур наа гуара аран араз гуз аанг аар унга грау гауа арнау знаур агуна назар зана наз гнауа нуар аур груа агуа нра зар гара зура нга ана ангу руазан ангаур ауа заган анга нгау гнур арга аргу гузан гауран рауа ургаза арн араун заг гна рануа зруг уразан гуар ааг згура рауна аруан раза аргауз агура аау агуан гарану зурган зара арзан гза азру рунг згар анг анура нагаур аруа арун наа арна зург нзара анза груаз рун гуана раа нгара азуга раун уан нагуа азг науа рза уган разанг узрг узана ураз ануа арназ гузара раг зун арзгун унгар урана унара уга грун унгра зангар ург арзун зру узаан узарга узган рауза наруга уара уарга анз арз заан аан ауаз зургаа ангур знаг гун наг газар азнаур ануар арзу ауар газан газун ганаз загу зауа заур зна нагу нару наур нугзар рагуа разан разу рауз газу гуаза зану азра гану гзуна зага загра загру зарга зарган заура зуран зурга назу разна рузана уарга анзаур наурз арг занг гуа раан ауан наза рауан азнаур анзур урзн угр руг гарз уаг зааг зарга зураг арзу анр урн узр гунар арг унр грз


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я