Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова земятченский

земятченский

Петр Андреевич (1856-
1942) , геолог и почвовед, один из основателей грунтоведения, член-корреспондент АН СССР (
1928). Организатор и первый директор (1919-
27) Государственного керамического института.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова земятченский
зимс зис змий змия зник зятик изм икс икт имн имя иня иняз иск истм итк ичня иян йитс кий ким кин кис кит китс китч кич кия киян кияс кмин книс кси кчсм мик микст мин минск миняй мис мний мня мсч мтс мякит мясник мясти мятник мяч мячик низ ник ним нис нит сизяк сим син синяк сия сиян скит сми смит снк сяк сям сян тийя тик тин тис тмин тнк тясмин чий чик чикс чин чинк чистяк чит чми чтз язик яик ямс янки янский ясин ясмин ясти яти ячий ячник знич мти ткс мчс имз зим нтмз скм мит тия мит мкт тим стик кмз инк мтз никс тмк нтк кни нтс скин исм кмит киз кнс яник итс стин кист зин имст зинс ист чмз микс ямки нмк якин инс тиз нки кмс ксм чия чис чис тян исн мтк зим ктз смин зкс смк мячин зск яки инч сиз тсн изтм стич скт ямит ситня инс тмз нст нимс смз сянки ния нмз ткм нкс нитс стз стия миз сним тимн кзтс чим стм зяй истяк ист кизя янт ятки мнс нкз сияк кня нич ями тий ксз яни янс няйс изяк миня мзик скз янич ткз сзн нмт стк смяч кинт ният синтя инся кият ямник ямск князи янси мязин киям мятин иняк кинзя нзк стиз ятим сти мктс мяки зия мсз мст зикс яскин киня ний сяи кзтм минт нсз чкз чиз сик тияс кязи ситч нти мзс минс ямин кям зиян ктм чзмк итз сзтм ямчи мийя кзми мчк ясич минк сикт ястин яткин ячин зяткин мич нияз мкс зиск йняти йти тиск ячний ияк ясн зияк ням инт чяй йисн мян змис ийт чист митя нися сий тячи исяк низя чям нят зинк зик зият кяс мскин мячи няз сит янис зинят мзия нися язи кчим кязим тяни зист тияк йин йитян йичян кяй мия яким йист минчс чсник изн ийс йик йиз йит мий тям яст янз нийт мист снитч стим чмт


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я