Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова зафигаченный

зафигаченный

зафиг`аченный; кр. ф. -ен, -ена

Словарь русского языка Лопатина
Примеры употребления слова зафигаченный в тексте

Я склонилась над кучкой эксклюзивного Dior, сиротливо скомканного в углу, а Юлька принялась выуживать из-под дивана зафигаченный туда Phenix.

Слова которые можно составить из слова зафигаченный
ага аган агач агин агни аза азан азина азины азы айги айни айны ангий ангина ангич анзани ани анна анф афган афгани афина афины гааз газ газа гази газна газни газы гаи гаий гай ган гана ганза ганина ганн ганф ганч гафний гафы гача гачи гиза гизы гифа гифы зайчина зан занифа зачанный зачин зга зги зиг зина зыга игна инза инн ичан нага нагаи наган наги наи най нанаи нанай нанга нани нач начаи начи начин начфин низ низаный низы нин нина нчанга фаг фаги фаз фаза фазан фазаний фазаны фазный фазы фаи фаиз фай файзи фан фанг фанза фиа фиг фига фин финн финна финны чага чаган чагин чазы чаи чай чан чанг чанги чаны чига чиган чий чин чина чиназ чинга чиннай чинный чины чыга знич иган чайф инна чинан гий анан ганин фаган файн айинг гайза айниг зин аниф файч нича найнч финч фана зафин зайн гаан наа зинн ачаны аанг аний ниа физ айна нагай гиан агиан айан низа зай гайн анаи файна азий гаина наний ина фаина зана наз гайа наан чани инч нан ганчи нафан гайны анафи нан гаф гайна аин айн инга ифа афин загаи анны ганна нга айи ганзи ана чайна зиган афа иан фанна афа чанза заган анга йын гизан анина гинан фаний айнан фина фынг инйан фанга заг гна иза гин агын ича аги ача чагай фий зинай зыча гын ааг ананич ачин нич фанниаз чанга гначин азин игаза айга чына ниын гийан афан фийна чанган чагины найза чаганы нача ачан айин фазанный гза ига нины ныч чиф занина анг анн гани гиа анич ачи наиф нафи ниг нига наа нианг фанни финан зиа гаич наин анза ази фаа фаа игнай гайан назин занин айгыз зиф азг ний нази фич ифз анган инан чинг файи чиз афна чагни назиф нифай ниган иын гайич чаз ннг зинна нагази наын инанга гыч чын наина ачы ачаг чана гайнан зифа зифа гына анай аангич значний агай ачиз чынга аны азгын фаный низаг нана агыз анз чызг нызан фыз заан чаан аан чаазын ачыг чаа йиф ины чаза нанчы знаг чигн найн нанги чиныг афы чна зынг азиаг айы наг ананий зиан ачый гыз чазаг наниз инфа фач фича аинач анча афай афиз газан газич ганаз ганиа ганифа гафиз гач гиач гиназ гич гына гыча зайни зач зача зифна зна ныз нызфа нына фаин фанай чагиа чана чыг чыгин чыз чын чыназ назифа физа фына фыч чаг чыф азай азани азни айза айзан айзани анай анифа анни анфиза ганзай гафа гафи гина зага заина зайна занни изага изана назани назиа нана нафа нафиа нафиза низфа нифа фазина фаиза чафназ зачи назич газий чыган гизай гиф занг ганзы нын ный заганны знаны йизы йин йинзы файны айчына нанг значны анайы наза ыза агч чайан фанзин гач зааг заагч анчин изн нийа айа зийан анча йаа йаз йазы йан йиз йыз анзан анчиг аай азыг айыз чиа айзи чайы зангиа зайыф фани фанан чиг ачай йыназа найз ангийн изны зига чафан анин начны аиф


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я