Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Дэлинха

Дэлинха

Дэлинха́ (; ; монг.:"Delhi hot") — городской уезд Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай (КНР).

Википедия
Примеры употребления слова Дэлинха в тексте

и развернуты в западной части КНР у населенных пунктов Цайдам (Qaidam), Дэлинха (Delingha), Тундао (Tongdao), Суньдянь (Sundian) и Сяо-Цайдань (Xiao Qaidan).

Слова которые можно составить из слова Дэлинха
ади адли адн аид аил али ални ани анид ахи ахид аэд дали далин дан диан дилан дина дли длина дна дни дэли дэна ида ила инд инда инхэ лад лан лида лин линд линда лих лэди над наи нал нали нил них нхл хаин халди хан хани хида хила хина хлад хладни хна хэдли хэнд эда эдил эланд энди эхидна эхин нила анх дин идан элида инах эал дал эла дани дах хад хэнли идэ хаэн хэд диа эдни нади наэ эдла лэхи иха энал ниа анх хэндли хэнди адэ лид эна адхил ланди ина даи нихал аэн элин ланд даин элиан лина аин халид лаэ хад нида анди иан наиэ ханлэ дил элан хинд линхэ лаи хиан лиан хил лани алн дила инх алин лахин дихан ниах дэни инал данли ландхи хади ханли эдин элиа энда лахи эндла эли идах нахи энд хаил эдна хандли ахд хал далинхэ данхэ хилд иаэ адин наил илэ адл анд илан дэхи дэл илдан нилх эдн далн идэх идх эдлх данэ хэл элина адин хид алх дахэ адил идал лади хаид хилда хинда хлан эдал эдилхан алди нах хали элихан эхли данил лах дэн ихан эди хадли длан хали илэн инад хинэ данх алд инэ нахл даниэ лихэ анил дэн алдх илд нах


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я