Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Гасанхан

Гасанхан

мужское имя

Викисловарь
Примеры употребления слова Гасанхан в тексте

В гневе Гасанхан велит выколоть пастуху Алы глаза.

Пирует Гасанхан, льстиво угощает своего соседа Эхсанпашу, с которым хочет заключить военный союз против Кер-оглы.

Удалив из зала купцов и женщин, Гасанхан начинает военное совещание.

Снова пирует Гасанхан в своем роскошном дворце, на этот раз по случаю удачи Хамзабека.

Не выдержал хвастливый Гасанхан, открыл ашугу свою тайну: конь здесь, в ханской конюшне.

Слова которые можно составить из слова Гасанхан
аах ага аган ананас ангас анна анса асана асанга ахан ган гана ганн ганс гас гаха гахн нага наган нанга нас наса наха нгс сага саган сан сана санага санга сангха сах саха сна снага снг снх хан хана ханаан ханган ханна хасан хна анх ансан гахан аса гасан аха анан хаас хаан ханга гнас гаан анаа наа аанг аана анх хагана санган агс гах насх наан ханг сха аса нан санна нан хас сга хага ганна нга ана анга нсн гаса гна хаага асаг хааг хаг анас ааг санаг нагхан нсг агас хаса анана агана нахна нахас санг анг анн наа аганас нанса ханаг ахна асан ангх анган аннас анс ханас асах ханн ннг наас сгнах гнс санана нагаса асахан ааа наснага саг аага нана аас ахаан аан сагаан наг ахсаан хасг санан ханс агахан асанхан ахсаган ахсан агса сахан хсаган саа нана нанах нах ханага хасана санаа саан нанг асхана сахна хасаг саах саа насн асхн нанас хаа ахаса ганса наах хаана ханс нах


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я