Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова ветстанция

ветстанция

ветст`анция, -и

Словарь русского языка Лопатина
ветстанция

ветстанция, -и

Полный орфографический словарь русского языка
ветстанция

ветеринарное лечебно-профилактическое учреждение

Викисловарь
Примеры употребления слова ветстанция в тексте

Мы так и писали: есть, мол, официальная ветстанция

В-третьих, оказывается, кто-то стуканул на священника, и в храме вчера появилась ветстанция на предмет содержания кобылы в центральной части города, как будто в тридцати метрах от храма никто не держал ни свиней, ни кур… Но главное, теперь, после того как отец Василий точно узнал, кто именно проникает к нему в нижний храм, он должен был принять самые решительные меры.

Неопрятное помещение с облупившимся кафелем, тусклая лампочка, мужик в замызганном халате — вот что представляла собой государственная ветстанция, где делали прививки и выписывали собачьи паспорта.

Слова которые можно составить из слова ветстанция
авит аист ани анис анит ант анти асти асцит атс аттис аття ацс аят ваи ваия ван вани вас васин ват ватин ватт вац ваци виа виан вин вина виная винт вис вист витас витт виц вица вся вта иат ива иван ивс ивц иная инта иня иян навис наи наив нас наст нац наци нацист нация ная ниас нива нис ниса нит ниц ница нтв нтц савин сан сани санти сат сати сатин сац сая саян сван сват свая свинца свита свят сиа сив сивая син синая сита сия сиян сна снв сница ста став ставня стан станц станция стат статив стация стая стяти сян сяна таи таит тан танис тат тацит тая тви твин твист тиас тив тин тина тис тиса тит тита титан тяв тястица тят тятива тятин цан цвин циан цин циста цит цна цян цята ява яван явас яна яса ясин яства ясти яти иса исав сиван таис танит авия тия аст асия ивня ств асв исна тати настя тнт тиват висаян нтс нсвт свати тст ася сянци аит итс авн сива стин тиц нави тван сваи сиат ист ваня атв атис атия нати анси наси асни аси инс вит сина цитас нцс свин ниа свн истан асин яница тян исн янса нат саня ятта тинтява атис антия астин ина васи тиста анци савит аис цвс цнти исан ванс свт сави васни тсн тав вантит натив виста ита аин тания ситня инс внс винцас винс итта твистан нст анст ния нитс иан сантия стия тва сява ясна синва саи твс ати яита янаи тятан сатти втс нта авни ави ист тани янив янт аян витца вяница вятица вита ятва атнис янива таян святица тисат интята иста аст цав итна яни свит янс атя таяс навия цани тваян нив сант вянта тасин сав синява иванс савиня ватя тинта саят стаи свина ният тацин тятина синтя инся нав ситт танти вята янси итан стив тиа яви татвин итса вятти сти аив сатян авцин цанси стаин саин сиан авс антист сяи анс цанис атня асиян тияс вти ситная станя цися вна нти янц сиява сатня цтс асни тяван ситта тастин титва вати антти авц виян вясна ястин тавис стати таня сания аня свиня таця ясн яттан тас тавн твц аня инт васт итт сцяна стяна цасн цас ситан тица вая твит нися ваят нят тяса сяв тта цваст асит атит аци ваит витя исат сит таин таия тас тинав цвит цис цита янис инаят синат циса ания аният ансият асият асният асят ица насият нися саият саният санят сиянат тасният тася тац тинат тинаяс тинаят цянав виса тяни вант сантит атн свята таня статин нивс васият вия настия цвят цитат танцти натс танц исая ясва аяс яст ястан тинт стант инста цнс нява таяв стаяв истаяв сияв сняв сцав таив


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я