Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Вадаксте

Вадаксте

Вадаксте Ва́даксте (, ) — река в южной Латвии и северной Литве, правый приток Венты. Длина составляет 82,2 км, из которых на протяжении более 55 км река составляет границу между этими государствами.

Википедия
Примеры употребления слова Вадаксте в тексте

Боевой приказ дивизии гласил: «Обеспечение участка фронта у Венты от устья реки Вадаксте до Векшняя и создание укрепленного плацдарма южнее Мажейкяя.

Слова которые можно составить из слова Вадаксте
аав ава авда ада адат аква акт актас асад асва аск ата атас атва атк атс вад вак вакат вакса вас васа ват вата ватка вта втк давка дак дакс дас даса даст дата два дск дска дтак кав кава каст каста кат ката катс ква квас сава савка сад сада садак садат садка сак сака саква сат сатка свада сват скат скв ста став ставка тавда так такса таска тка двк аак двс ткс савак ска акаст ака твд всд сакад аст ств асв квс така каса аса асдт кса авк кавад атв сават дка кваст акс сакта дава ктв асд сдв акс авд датас вкт свдк вака атд кдс васта аса стдк ксв свт квд тав катав дст вкс атка скт вадас свк дса акат тава вакс тва ватса тавас сакав твс твк авдат атак втс акст авад вада кастав ават васка кас дакса вск таса даска сдк аст асвк адс садва сав вдт ската васак стк акса саак аскат дав стад саад саат дават акд авка датка ваад када адк каа авс адаст вда таск ваа ааст таква сватка авак савак стак квт аска аста таас тас аас аат кад васт атав давс даа такав таак стака васкат атса адав асав асак асвад аста атав адта дат кваса ктас савкат сата тавак тавка тада тас саа асват васкат кавса савда савдат адак дат адас авакс саа сата савда кадав адак сквад сдав акав дакав скав аскав таскав ткав скатав


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я