Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова бхэкасана

бхэкасана

одна из асан, «поза лягушки»

Викисловарь
Слова которые можно составить из слова бхэкасана
аах аба абак абака абакан абс абха абэ акаба акан акб анабас анка анса асана аск асэб ахан аэс баас бак бака бакан бакс бакса баксан бан бана банах банк банка банкс бас баса баск баска бах бхаса бэн бэс бэха кааба каба кабан кабэ кан кана канса касан касах кхан кэб накаэ нас наса наха нахаба нба сааб саба сабака сабан сабах сак сака сан сана санк сах саха скаба скб скэб сна снаб снк снх хаба хабэ хак хакас хакс хан хана ханака ханка хасан хна хэнкс эка экс экса хаб абан анк анх аак канах ска ака наб наска кэс саб эак кнб кэн энс сахаба бэнкс баха санак каса акна аса аха абас кса хаас хаан кахана кнс хаэн кабана ансбах эсбах акаа каэ бэк акс снэк анаа наа наэ канас хака анк каэс нак акс аана анх баэна баэса абахас эсак каан эна энка кнаб кахан насх асба касаба сабха кабах сха ках ансэба аса бск акн баэс бка аэн хакнэ хас насаб анкаа кбэ саханка хакан баа канаб бкс нкс ана сба баканас абаса эбанс кхас асака сабаэ нака накба акха скаха каэн касэн кабанас кба анска сакаба кабанэ эск кас анас накас хаак басан баэс банак касба акса саак хаса кабаса аксана кахаба асхаб ханска эскан нахас асбах сакаэ каб кха баскан акана саб ксана наа ааб ханак аксан ахна асан касб эбан кабаэна каа скан бахан кабас анс акабанэ ханас набас анак асаба асах бэнс снэ банс кабса банас наас асэ эбанкс баана сбаа кхэн асахан санэ нэс абах ааба абаас ааа аска аас энса баасан экха ахаан аан ахка асаб баакс сакан эса хабэн хаска ахсаан ханс асабан асак ахсан басхан бахсан абах абкан каабан канаса каха сахан эска саа кабахан канхэа нах хасана хабас санаа асб баан саан бакас баханка асхана сахна наск саах саа баахн асхн баасн бахн хаа канха сабэ баах басак эска насб санкха аканэ ахаса кхана наах абаха бахаса ахак бэнк экн хаана абана ханс абаа нах


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я