Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова бохайхайся

Бохайхайся в словаре кроссвордиста

бохайхайся

пролив в Желтом м., между п-овами Ляодунский и Шаньдун. Соединяет заливы Ляодунский и Бохайвань с открытой частью моря. Минимальная ширина 105 км. Глубина до 36 м. Порты: Далянь (Дальний), Люйшунь (Порт-Артур), Янь тай.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова бохайхайся
аах аба абай або абс абха айх айя асбо ахо баас бай бас баса бах боа боас бой бойс бос бохай бхаса йоа оас оба обхс оса ося оха охаха сааб саба сабах сабо сайба сао сах саха сахо сая сбой соб сох соха соя хаба хай хао хаос хаха хой хох яса хаб босх яой саб баха аса ася аха абас хайхо абайя хаас айб айхах хабах йойс айсбах хоа байя байа аоа соба осб хоса ойя ойс яйса бяо хойя сабоя бсо боса айса абая хайбах айо сой асба сабха сха сяо аса хас бася бахао айба айсай айас баа айяс сба ойас яхаба ахабо хойбах асо сойба соях саях байо аоба хосая сабао йойа хояха хойяха сабая асо хаса охай басхой басхо байса бахай айбас бойса асхаб бао абос аао аойс айой асбах бая абахо саб басой хайя ааб хасбайя айай хайба боай асах яохай айах йох байас хоха йоса сбаа аоа саая хабая обс абах айха бойа хайа йос аас яха сай бох асаб хахай айс боя баай айбай абах хабай хабос хайбай хасай хах ясаба ясай асай саа яха сайха хабас хабох асб хос хоб сай ябаха сяха айях сабя ахах аххос саах саа хаах хах яах хайх байсх байх хаа хяса баах айа йаа йас йасах бяс аай ахайя бясаа асоба аяс байха ябай хаях йай йайа


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я