Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Бачурины

Бачурины

Бачурины — русский дворянский род, происходит от Ивана Евстафьевича Бачурина, внуки которого, Максим и Иван Евстафьевичи, были верстаны поместными окладами в 1685 году. Род Бачуриных записан в VI часть родословной книги Курской губернии.

Википедия
Примеры употребления слова Бачурины в тексте

Пользуясь покровительством царя, богатые двинские промышленники Бачурины, бравшие на откуп взимание десятины с жителей Беломорья, потребовали от варзужан выплаты 450 рублей накопившегося долга.

Слова которые можно составить из слова Бачурины
абу абы аир ани ану ару бан бани бар бари барин барич барн бары баур биа бин бина бир бира бирун бич бра бран браун брач бри бриан бруни буи буна бунич бур бура буран бури буриан буры буча бычина ибаны ибн инар ира иран ирчан ичан наби набу наи наиб нар наручи нары нач начи нба нибур нур нура ныра раб раби рабин раи ран рани ранчи рау риан руа руан руб руба рубаи рубан рубин руина руины руна рунич руны рыба рыбина уир уна унаби уни ура уран урби урина урна учан учба чабун чаи чан чаны чары чарын чин чина чинаб чинар чины чир чира чуб чуна чуни чур чура чурбан урбан наб брин нбу бричаны ури рнб аурин уар чуи бач нау риа анри арну аун барч бару бирн бурич раич руни рыбин урбани брауи ауб чирн рибау бинау нича арни рич рын руби риау риб барни рубина ниау бану ирун нуи бун ниа абир иуна убаи унаи чубра бачурин быр ари буин ринча уба ина чани инч чарн аруч нуар брауни аур аиб буа риу ибар аруны ричу рича аныб арб аин арч уари нра уары нари бирча бру учар браны бучин бичура чау аби арб иан рубаны риа арн банч баурчи бау иарб чаир чабин чаун ича барын нуби абин ирабу убин чуба иарыч ыба урич чуран бичур чубыр уча бурчи биру ачин нич буч абури бриа буар буниа уриб арчиб урин ибр биар банич чар рубча инра нуча бурна ранчу арби чуар чари арич чына урыч нуба баучи убыни убыр рыбча урчиаб буан баури убра ныч нури баи рабу ирба бачин бруа ануры буира бруна риба рубины ибра анич ачи арун бучина инбар уин рубы буни рачин чарни чурин аури бича рнич иру рун барун чубар рбу ибу ручин абун ураи бичан раун уан наиры рачи ираб чубин арчи биран урбаны бурин рибу чаур чуниб чураи рыби чури нарби рыбна убан бирч рина уинч урбина баич иын бучар бачи аибу бирач рабич барчи инау чиур брун чауи ырбан ариун рибачы чын чабр ачы урын рыбчин буын бурыч бичаны аучы ачу ыра ары нибары аны чабу чабыр чуан ыру чыра урач арын уын абр абр нир бын раны нуб чару чыр ины брнча руч абур анбур чун буач бурани чынар чна ыран абруч быар бауыр быру арыу барыу бранч бурч арчу ауыр ачныр бачыр бурни быч быча абуч абучи абчу иба ибару ибач ирбан иуа иуан нару наур наурби нурби нучи рабун рыч унч урач учын чаб чарин чрын чубан чуиб чын чыри чыр чыу чыра анчу чыба чырба нарыч быа бучны рына бранч урачы ауыр иба бырау учир уарын учр нуры быуа ниру брич иару чиа убач рабынич анр урба урн уыр уны уначы нирба баныу убар быу бнр унр нир


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я